Samenwerking & ervaringen

In de regio wordt er samengewerkt met andere psychologen en psychotherapeuten. De samenwerking bestaat onder ander uit intercollegiaal overleg, doorverwijzen van cliënten die zoeken naar een specifiek behandelaanbod of expertise wat een collegapraktijk kan bieden. Verder is er samenwerking met huisartsen en Zorroo, Zorggroep Regio Oosterhout. Met hen wordt voornamelijk samengewerkt in het verwijzen voor de BasisGGZ. Indien nodig is er mogelijkheid tot laagdrempelig overleg of consultatie en vindt er structureel multidiscplinair overl plaats waarbij er over en weer de mogelijkheid is casussen te bespreken. Er wordt vanuit Praktijk Inspire ook samengewerkt met BuurtzorgT, psychiatrische thuiszorg, indien een BasisGGZ-traject niet afdoende is of als een vervolgtraject middels steunende en structurerende begeleiding wenselijk/noodzakelijk is.  Met samenwerkingspartners wordt enkele die informatie gedeeld die noodzakelijk is om een goede behandeling te kunnen waarborgen en dit ten allen tijde tenzij u hier toestemming voor geeft.

Verder is er een samenwerking met de PGD, Psychogeriatrische dienst, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van supervisoren binnen de Ouderenzorg als ook het geven van supervisie aan psychologen in de Ouderenzorg.

Praktijk Inspire heeft een samenwerking met:

                       

          Logo Zorroo        

Verwijzen

Voor het verwijzen van cliënten kunnen verwijzers gebruik maken van het schema “doorverwijzing GGZ”. Klik hier voor het schema.

Om in behandeling te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. De verwijzing dient minimaal aan de volgende gegevens te voldoen:

– datum verwijzing (deze dient vóór het eerste intakegesprek te zijn gedateerd, tot maximaal twee weken voor het eerste intakegesprek)
– naam, adres, functie en AGB-code verwijzer
– handtekening en/of stempel van de verwijzer
– naam verwijzende praktijk
– naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van de verzekerde
– een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM5-classificatie
– een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling) dan wel de SGGZ (langer durende behandeling)

Resultaten en Ervaringen 2018

In 2018 (januari t/m december) hebben cliënten die behandeld zijn binnen de BGGZ een CQ-index ingevuld. Dit is een vragenlijst die tevredenheid van cliënten op diverse aspecten van de behandeling meet. Onze scores:

Bejegening (1-5): 5

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 5

Samen beslissen (1-5): 4,6

Uitvoering behandeling (1-5): 5

Rapportcijfer (0-10): 8

​De scores zijn gebaseerd op een beperkt aantal cliënten. Dit heeft er mee te maken dat Praktijk Inspire voornamelijk cliënten in de SGGZ behandeld. Hiervan is nog geen CQi-rapportage beschikbaar. Zo snel als deze beschikbaar komt zullen we de uitkomsten hiervan vermelden op onze website.

Het komende jaar willen we ons meer richten op het bespreekbaar maken van andere vormen van behandeling, waaronder E-health of zelfhulpgroepen.