Werkwijze & Aanbod

Werkwijze

Na aanmelding krijgt u een intakegesprek. Naar wens bestaat de mogelijkheid dit op de praktijk te doen of online. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van uw klachten zal de intake twee of meerdere gesprekken omvatten. Indien nodig kan op basis van de intake besloten worden om een diagnostisch onderzoek te starten of er kan direct gestart worden met de behandeling. Binnen de behandeling wordt er vraaggestuurd gewerkt en worden in samenspraak met u (haalbare) behandeldoelen vastgelegd in een behandelplan. Behandelingen binnen Praktijk Inspire worden gegeven conform de GGZ Zorgstandaarden. In de behandelovereenkomst wordt vermeld welke Richtlijn of Zorgstandaard wordt gevolgd bij uw behandeling, of indien dit niet mogelijk is wordt er gemotiveerd waarom en op welke wijze hiervan wordt afgeweken. U kunt hier meer over lezen op Thuisarts.nl. Binnen de behandeling zult u inzicht verwerven in uw klachten en problemen en zal gewerkt worden aan gedragsverandering, waarbij handvatten worden aangereikt ter bevordering van het algemeen functioneren. Het inzetten van E-health naast de directe (online) contacten met uw behandelaar kunnen onderdeel vormen van uw behandeling. De voortgang van de behandeling als ook de vastgestelde behandeldoelen worden op regelmatige basis met u geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Terugvalpreventie is hierbij onderdeel van de behandeling.

Welke informatie wisselen wij uit met uw huisarts? Na de intake en aan het einde van de behandeling wordt er een brief gestuurd naar de huisarts waarin we onze bevindingen weergeven. U wordt hiervan in kennis gesteld. Tussentijds kan, indien nodig, overleg plaatsvinden met uw huisarts.

Voor het versturen van vertrouwelijke informatie naar u of uw huisarts wordt gebruik gemaakt van Zorgmail, een gecertificeerde dienst om veilig te e-mailen.

Betrekken van naasten

Het kan zijn dat binnen de intake en/of behandeling uw naasten worden betrokken. Dit gebeurt uiteraard niet zonder uw toestemming. Een naaste heeft namelijk veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Bovendien ziet een naaste vaak al in een vroeg stadium wanneer iets mis dreigt te gaan. Informatie die ook voor ons als behandelaars van belang kan zijn.

Als de cliënt én de naaste het wenselijk vinden, organiseren wij een (online) gesprek tussen de cliënt, de naaste en de behandelaar. Dat noemen wij een ‘triadegesprek’. Daarin bespreken wij met elkaar hoe wij de naaste bij de behandeling kunnen betrekken. De afspraken hierover leggen we vast in het dossier van de cliënt.

Diagnostisch onderzoek

Soorten diagnostisch onderzoek die kunnen worden uitgevoerd zijn; neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, intelligentie-onderzoek, onderzoek naar ADHD of autisme bij volwassenen.

R.O.M.

Om uw klachten en de verandering hiervan objectief  in kaart te brengen en te volgen gedurende de behandeling maken we gebruik van ROM-metingen. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. De vragenlijst die we hiervoor gebruiken is de HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) en deze wordt op regelmatige basis ingevuld. Deze lijst geeft een beeld van uw mentaal en sociaal functioneren en de score wordt uitgedrukt in een zorgvraagzwaarte. De uitslagen van de meting worden met u besproken binnen de behandeling waardoor het klachtenverloop voor u duidelijk zichtbaar is en indien nodig en in samenspraak met u de behandeling kan worden bijgestuurd. Minimaal 1 keer per jaar vragen we u een tevredenheidsmeting in te vullen. De uitkomsten hiervan zullen worden meegenomen in het verbeteren van onze praktijkvoering.

Behandeling

Tijdens de behandelgesprekken bespreekt u uw klachten en problemen. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u om dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de behandeling is het verminderen van uw psychische klachten of deze hanteerbaar maken. U, als cliënt, staat hierbij centraal. Voor het resultaat van de behandeling zijn uw inzet en uw mogelijkheden net zo belangrijk als onze deskundigheid.

Verwijzing voor Basis-GGZ via Zorroo

Wij zijn aangesloten bij Zorggroep Zorroo (zorggroep Zorroo, regio Oosterhout en omstreken) en verbonden aan enkele huisartsenpraktijken in Waalwijk. Indien u patiënt bent bij deze huisartsenpraktijken kunt u voor kortdurende behandelingen via uw huisarts of POH-GGZ rechtstreeks verwezen worden binnen dit project. Voor meer informatie hierover zie http://www.openmindggz.nl.

Crisis

Praktijk Inspire heeft geen crisisdienst. Indien er sprake is van een crisis waarbij acute zorg noodzakelijk is en dit niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw behandelaar dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts, de huisartsenpost of 112.

Behandelmethodes en behandelvormen

Behandelingen binnen Praktijk Inspire zijn conform de GGZ Zorgstandaarden. Indien gemotiveerd kan hier in samenspraak met de cliënt van worden afgeweken. Behandelvormen die worden aangeboden zijn:
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR: deze therapievorm wordt met name ingezet als mensen klachten in het hier en nu ervaren die gerelateerd zijn aan nare ervaringen in het verleden
Schematherapie: deze therapievorm wordt met name gebruikt om ingesleten gedragspatronen te veranderen.
E-health: waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van deze behandelmethode. Hierbij wordt u aangemeld bij Therapieland, een online platvorm. In overleg met wordt gekeken naar welke module(s) het best passen bij uw aanmeldklachten. Deze modules kunt u vervolgens thuis zelf doorlopen, waarbij het mogelijk is bepaalde onderdelen in de behandelsessie verder toe te lichten, te verdiepen en/of te oefenen met bepaalde vaardigheden.

De behandelmethodes wordt afgestemd op de aard/ernst en complexiteit van de klachten en de wensen van de client. Behandelmethodes zoals hierboven genoemd kunnen in principe bij alle stoornissen die binnen Praktijk Inspire worden behandeld worden ingezet, zij het soms in afgezwakte vorm, zoveel als nodig en niet meer dan noodzakelijk. Bijv. bij de behandeling van een depressie kunnen soms schematherapeutische interventies heel helpend zijn, zonder een volwaardige schematherapie te doen. Blended behandelen, waarbij naast directe contacten met uw behandelaar ook E-health wordt ingezet, kan onderdeel vormen van uw behandeling. Het doel hiervan is om de behandeling efficiënter te laten verlopen. Sinds 2020 bieden we ook de mogelijkheid om de behandeling middels online videobellen vorm te geven. Hiervoor maken we gebruik van Clickdoc. Clickdoc voldoet aan alle wettelijke beveiligingseisen voor de zorg.

Supervisie en leertherapie

Naast behandeling geven wij ook supervisie en leertherapie collega’s in de zorg. De kosten hiervoor bedragen in 2024 €125,= per 45 minuten.
Voor organisaties die zijn aangesloten bij de PGD (PsychoGeriatrische Dienst) en gebruik maken van de supervisie-uren die zijn inbegrepen in het contract met de PGD geldt een afwijkend tarief.

Consultatie

Verder bieden wij consultatie aan huisartsen, instellingen, bedrijven en particulieren met de vraag voor een deskundig psychologisch advies. Voorbeelden hiervan zijn indicatiestelling, teambegeleiding, problemen met een medewerker, psychische problemen bij een naaste en hoe hiermee om te gaan. Indien nodig geven een gerichte verwijzing. Het tarief voor consultatie bedraagt in 2024 €125,= per 45 minuten.