Praktijkvoorwaarden 2020

U heeft klachten en uw huisarts heeft u doorverwezen voor behandeling. U bent verwezen naar  de generalistische basis-ggz (BGGZ) of naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), afhankelijk van de aard, ernst, duur en complexiteit van uw klachten.

Wat is het verschil tussen Basis-GGZ en Gespecialiseerde-GGZ?

Generalistische Basis-GGZ (BGGZ)
Psychotherapeutische hulp vanuit de Generalistische Basis-GGZ bestaat uit drie ‘mogelijkheden’: korte behandeling (max. 5 gesprekken), middellange (max. 8 gesprekken) of intensieve behandeling (max. 10-12 gesprekken), die allen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De ‘keuze’ voor welk soort behandeling hangt af van de ernst en complexiteit van de problematiek en verwachtte behandelduur.

Gespecialiseerde-GGZ (SGGZ)
U wordt naar de Gespecialiseerde GGZ verwezen bij ernstige, langdurende en meer complexe problematiek. Deze wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Zie hierna voor meer informatie.

Wat is een Diagonose Behandel Combinatie (DBC)
Wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt er eerst onderzoek gedaan, dan wordt er een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, medicatie,  een test, overleg met de huisarts, enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling heeft gekost. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een factuur van de DBC. Conform de huidige wetgeving wordt op de factuur de zogenoemde hoofdgroepdiagnose vermeld, de bestede tijd en de versleutelde zorgvraagzwaarte-indicator.

Kosten                                                                                                                         

Praktijk Inspire heeft met bijna alle koepels van zorgverzekeraars contracten afgesloten; Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Menzis, DSW, VRZ. Wij sturen de factuur na afloop van de behandeling naar uw zorgverzekeraar. Een psychotherapeutische behandeling wordt –net als ander specialistenbezoek of medicatiegebruik- verrekend met het eigen risico bij de zorgverzekeraar, voor 2019 is dat €385,=. Als u daarnaast nog een persoonlijk (verhoogd) eigen risico op de polis hebt, dan wordt het ook daarmee verrekend. Informeert u voorafgaand aan de behandeling of wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur daarna naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed. Informeert u van tevoren bij uw zorgverzekeraar op welk vergoedingspercentage u recht heeft. Indien u verwezen bent binnen het project Zorroo dan zal er geen verrekening plaats vinden met uw eigen risico.

Wat wordt niet vergoed?                                                                                     

Aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, specifieke fobie, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en zijn hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet meer vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd dient te worden. Ook het uitvoeren van losstaand diagnostisch onderzoek, zoals intelligentie-, ADHD of autisme-onderzoek zonder dat hier behandeling op volgt wordt niet meer vergoed. De kosten, indien de problematiek of het onderzoek buiten de vergoedingen van de basisverzekering vallen, bedragen €95,= per sessie van 45 min. Houdt er rekening mee dat een sessie relatie- of gezinstherapie 1 tot 1,5 uur duurt.

Relatie- en gezinstherapie wordt enkel vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van   psychische/psychiatrische problematiek bij één of meerdere gezinsleden, met relationele problemen tot gevolg en die als dusdanig behandeld dienen te worden. In de intakefase wordt dit ingeschat door uw behandelaar.

Soort polis                                                                                                                     

Wat er met de factuur betreffende uw behandeling gebeurt hangt af van de vraag  wat voor soort polis u heeft en of uw zorgaanbieder een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Praktijk Inspire heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten voor 2020, maar vraag dit vóór de start van de behandeling nog eens na bij uw zorgverzekeraar of behandelaar.

Wanneer u aan het einde van elk verzekeringsjaar van zorgverzekeraar verandert, dan is het van belang dit door te geven aan uw behandelaar om er zo verzekerd van te zijn dat uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. In verband met de beperkte budgetten kan een onverwachte wisseling van zorgverzekeraar (financiële) consequenties hebben voor uw behandeltraject. Om voortgang van het ingezette behandeltraject te waarborgen is melding derhalve een noodzaak. Het doorgeven van wijzigingen en de eventuele gevolgen voor de vergoeding van uw behandeling zijn voor eigen rekening en risico van de cliënt.

Verhindering en (financiële) gevolgen bij niet tijdig afmelden

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere cliënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering dient u de afspraak uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken sessie af te zeggen. Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Mocht u een afspraak vergeten zijn of door andere omstandigheden niet in staat zijn de afspraak na te komen en deze niet uiterlijk 24 uur van te voren te hebben geannuleerd dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht en u ontvangt hiervoor een factuur. Het bedrag wat in rekening wordt gebracht bedraagt €60,= en wordt niet door uw zorgverzekering vergoed.

Verwijzing                                                                                                                      

Voor behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Hierin moet staan dat u verwezen wordt naar Praktijk Inspire, datum van verwijzen (deze moet vóór de eerste afspraak bij de psycholoog zijn), de AGB-code van de verwijzer, naam en handtekening van de verwijzer, uw NAW-gegevens, hoe de (vermoedelijke) DSM-stoornis luidt en of u naar de BGGZ of SGGZ verwezen wordt. Zonder een juiste verwijsbrief vergoed uw zorgverzekeraar uw behandeling niet en zal de behandeling worden opgeschort of wordt deze bij u in rekening gebracht. Het is dan ook in uw eigen belang dat u zorg draagt voor een juiste verwijsbrief. Indien een cliënt besluit een behandeling zelf te betalen dan is een verwijsbrief van de huisarts niet noodzakelijk. Let op! Zonder een verwijsbrief van de huisarts is het niet mogelijk om achteraf de factuur voor de behandeling alsnog voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar in te dienen.
Indien u verwezen bent via Zorroo dan is een verwijsbrief niet nodig en komt de verwijzing rechtstreeks bij ons binnen.

Informeren huisarts                                                                                                   

Na de intakefase, bij de start van de behandeling, stuurt uw behandelaar met uw goedkeuring een bericht aan de huisarts omtrent de diagnose en het voorgestelde behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling of na een jaar, indien de behandeling langer duurt, wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd over de voortgang of beëindiging. U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming voor informatieverstrekking aan de huisarts in te trekken.

Geheimhouding van uw gegevens                                                                         

De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij kunnen dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s in een intercollegiaal overleg. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

Praktijk Inspire als opleidingspraktijk                                                   

Praktijk Inspire is een erkende praktijkinstelling voor de opleiding tot psychotherapeut. Het kan zijn dat uw behandeling wordt uitgevoerd door een psychotherapeut in opleiding. Dit is een ervaren therapeut die een specialistische vervolgopleiding volgt. Indien dit het geval is dan zal de behandeling onder de eindverantwoordelijkheid vallen van een werkbegeleider/regiebehandelaar en kan uw behandeling besproken worden in het kader van supervisie. Het bespreekbaar maken van uw behandeling met een supervisor kan voor u het voordeel hebben dat dit ten goede komt van de kwaliteit van uw behandeling. Het bespreken van de voortgang van uw behandeling met een werkbegeleider en/of supervisor in het kader van de opleiding tot psychotherapeut valt onder het beroepsgeheim en wet op de privacy. Uw privacy is in alle gevallen volledig gewaarborgd. Voor de werkbegeleiding heeft Praktijk Inspire een samenwerkingsverband met mevr. S. van Engelen-Visser, GZ-psycholoog/Psychotherapeut Leefhuys, praktijk voor psychotherapie. Indien u bezwaar heeft, dient u dit aan te geven aan uw behandelaar. U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming intrekken. Dit zal dan vermeld worden in uw dossier.

Beroepscode

Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor psychologen/beroepscode voor psychotherapeuten) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). In het overheidsregister (BIG-register bij het ministerie van VWS) kunt u de (wettelijke) registratie(s) vinden van uw behandelaar.

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting

Praktijk Inspire maakt gebruik van ROMmetingen om de voortgang van een behandeling te evalueren of cliënttevredenheid te meten. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat u verzocht kan worden om vragenlijsten in te vullen om zo het beloop van uw klachten te monitoren of uw beoordeling te vragen betreffende de tevredenheid over uw behandeling. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd. De uitkomsten hiervan worden (tot op heden) enkel gebruikt voor eigen doeleinden om zo uw behandeling en de werkwijze van de praktijk te blijven optimaliseren.

Uw dossier                                                                                                                     

De psychotherapeut bewaart uw gegevens in een (elektronisch) dossier. Als u dat wilt, mag u uw dossier inzien. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door derden die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken, tenzij hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U moet daar schriftelijk om verzoeken. Indien u een schriftelijk verzoek tot dossiervernietiging indient dan zullen alle gegevens, uitgezonderd de gegevens die noodzakelijk zijn voor het declaratieverkeer en materiële controle achteraf, worden vernietigd.

Hoe handelt u wanneer u een klacht heeft?

Als u een klacht heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: u kunt contact opnemen met de Klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP), die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Psychotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het (Regionaal) Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.