Praktijkvoorwaarden 2024

U heeft klachten en uw huisarts heeft u doorverwezen voor behandeling naar Praktijk Inspire hierbij rekening houdende met de aard, ernst, duur en complexiteit van uw klachten.

Wat is het Zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. Met ggz bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

 

 

Moet ik iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Hij stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar. Indien uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan zal de factuur rechtstreeks middels een beveiligde systeem (Vecozo) naar uw zorgverzekeraar worden gestuurd. Heeft uw zorgverlener geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u de factuur en kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar bepaalt welk deel van de factuur zij aan u vergoeden. Dit kunt u terugvinden in het vergoedingen overzicht van uw zorgverzekeraar.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Uw behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan. Bijvoorbeeld behandelgesprekken met een zorgverlener, of diagnostisch onderzoek, of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar wat hij aan uw zorgverlener moet betalen.

Hoe zie ik de zorgprestaties van mijn behandeling? Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u van de zorgverzekeraar ontvangt. Uw zorgverzekeraar kan u helpen om uw declaratieoverzicht te begrijpen. Ook als u vragen heeft over een zorgprestatie kunt u contact opnemen met uw zorgverlener of zorgverzekeraar.

Welke zorgprestaties zijn er binnen Praktijk Inspire?

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

  • Behandelconsulten: dit zijn gesprekken (fysiek, online, telefonisch of via chatberichten) die u heeft met uw zorgverlener.
  • Diagnostiekconsulten: dit zijn consulten waarin onderzoek wordt verricht naar hoe uw klachten zijn te begrijpen. Als een onderzoek 2 uur of langer duurt zal er ook een toeslag in rekening gebracht worden voor het uitwerken van het onderzoek. 

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of reistijd omdat uw zorgverlener bij u thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult opgeteld. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een andere zorgverlener.

Hoeveel kost mijn behandeling?

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoe lang de behandeling gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost.

Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost. De werkelijke duur van het consult is wat in rekening wordt gebracht. Dit kan afwijken van de tijd die vooraf het consult gepland staat in de agenda van de zorgverlener.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverzekeraar met zorgverleners andere prijzen kunnen afspreken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Wie betaalt mijn behandeling?

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering, mits Praktijk Inspire een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Praktijk Inspire heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw zorgverlener informeert u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt het eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Dat geldt ook voor zorg die u ontvangt bij Praktijk Inspire.

Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend?

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2024 is een kalenderjaar. En 2025 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. De zorgprestaties die in 2025 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2025.

 

 

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.

Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico voor 2024 bedraagt € 385,=. Het maximum eigen risico is

€ 885,= euro (€ 500,= bovenop het wettelijk verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Moet ik eigen risico betalen?
Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Indien u voor kortdurende zorg verwezen bent binnen de Zorgstraat Zorroo dan zal er geen verrekening plaats vinden met uw eigen risico

Wat wordt niet vergoed?

Er zijn een aantal stoornissen die uw zorgverzekeraar niet vergoed; aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, specifieke fobie, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en zijn hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet meer vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd dient te worden. Ook het uitvoeren van losstaand diagnostisch onderzoek, zoals intelligentie-, ADHD of autisme-onderzoek, zonder dat hier behandeling op volgt wordt niet vergoed.

Voor verzekeraars waarmee wij geen contract(en) hebben afgesloten hanteren wij 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor het beroep van uw behandelaar. Het tarief wat wij hanteren voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximumtarief.

Relatie- en gezinstherapie wordt enkel vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van   psychische/psychiatrische problematiek bij één of meerdere gezinsleden, met relationele problemen tot gevolg en die als dusdanig behandeld dienen te worden. In de intakefase wordt dit ingeschat door uw behandelaar.

Soort polis

Wat er met de factuur betreffende uw behandeling gebeurt hangt af van de vraag  wat voor soort polis u heeft en of uw zorgaanbieder een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Er zijn in 2024 meerdere soorten polissen oa.: de naturapolis, restitutiepolis en combinatiepolis. Praktijk Inspire heeft met alle zorgverzekeraars contracten voor 2024, maar vraag dit vóór de start van de behandeling nog eens na bij uw zorgverzekeraar of behandelaar.

Wanneer u aan het einde van elk verzekeringsjaar van zorgverzekeraar verandert, dan is het van belang dit door te geven aan uw behandelaar om er zo verzekerd van te zijn dat uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. In verband met de beperkte budgetten kan een onverwachte wisseling van zorgverzekeraar (financiële) consequenties hebben voor uw behandeltraject. Om voortgang van het ingezette behandeltraject te waarborgen is melding derhalve een noodzaak.

Het doorgeven van wijzigingen en de eventuele gevolgen voor de vergoeding van uw behandeling zijn voor eigen rekening en risico van de cliënt.

Verhindering en (financiële) gevolgen bij niet tijdig afmelden

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere cliënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering dient u de afspraak uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken sessie af te zeggen. Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Mocht u een afspraak vergeten zijn of door andere omstandigheden niet in staat zijn de afspraak na te komen en deze niet uiterlijk 24 uur van te voren te hebben geannuleerd dan wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht en u ontvangt hiervoor een factuur. Het bedrag wat in rekening wordt gebracht bedraagt € 60,= en wordt niet door uw zorgverzekering vergoed.

Verwijzing

Voor behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Hierin moet staan dat u verwezen wordt naar Praktijk Inspire, datum van verwijzen (deze moet vóór de eerste afspraak in het bezit van uw behandelaar zijn), de AGB-code van de verwijzer, naam en handtekening van de verwijzer, uw NAW-gegevens, hoe de (vermoedelijke) DSM-stoornis luidt. Zonder een juiste verwijsbrief vergoed uw zorgverzekeraar uw behandeling niet en zal de behandeling worden opgeschort of wordt deze bij u in rekening gebracht. Het is dan ook in uw eigen belang dat u zorg draagt voor een juiste verwijsbrief.

Indien een cliënt besluit een behandeling zelf te betalen dan is een verwijsbrief van de huisarts niet noodzakelijk. Let op! Zonder een verwijsbrief van de huisarts is het niet mogelijk om achteraf de factuur voor de behandeling alsnog voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Indien u verwezen bent via de zorgstraat Zorroo dan zorgt de praktijkondersteuner er voor dat de digitale verwijzing rechtstreeks naar ons wordt verstuurd en hoeft u hiervoor niets te doen.

Informeren huisarts

Na de intakefase, bij de start van de behandeling, stuurt uw behandelaar met uw goedkeuring een bericht aan de huisarts omtrent de diagnose en het voorgestelde behandelplan. Aan het einde van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd over de beëindiging van de behandeling. Indien nodig zal de huisarts ook tussentijds geïnformeerd worden betreffende de behandeling. U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming voor informatieverstrekking aan de huisarts in te trekken. Voor behandelingen binnen de zorgstraat Zorroo wordt enkel aan het einde van de behandeling uw huisarts per brief geïnformeerd.

Geheimhouding van uw gegevens

De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij kunnen dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s in een intercollegiaal overleg. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

Beroepscode

Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor psychologen/beroepscode voor psychotherapeuten) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). In het overheidsregister (BIG-register bij het ministerie van VWS) kunt u de (wettelijke) registratie(s) vinden van uw behandelaar.

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting

Praktijk Inspire maakt gebruik van ROMmetingen voor de voortgang van de behandeling te evalueren of cliënttevredenheid te meten. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat u verzocht kan worden om vragenlijsten in te vullen om zo het beloop van uw klachten te monitoren of uw beoordeling te vragen betreffende de tevredenheid over uw behandeling. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd. De uitkomsten hiervan worden enkel anoniem gebruikt om de zorg te optimaliseren.

Uw dossier

Uw behandelaar bewaart uw gegevens in een (elektronisch) dossier. Als u dat wilt, mag u uw dossier inzien. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door derden die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken, tenzij hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U moet daar schriftelijk om verzoeken. Indien u een schriftelijk verzoek tot dossiervernietiging indient dan zullen alle gegevens, uitgezonderd de gegevens die noodzakelijk zijn voor het declaratieverkeer en materiële controle achteraf, worden vernietigd.

Hoe handelt u wanneer u een klacht heeft?

Als u een klacht heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: u kunt contact opnemen met de Klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP), die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Psychotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het (Regionaal) Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.